Bulgarian National Agency KA201 and KA229 Results

Bulgarian National Agency has announced the results for KA201 and KA229. Here is the official announcement by Bulgarian Agency;

JULY 16, 2018 SHARE
Results of the selection of project proposals under KD2 “Strategic Partnerships” submitted under the Call for Proposals on 21/23 March 2018

Dear Candidates,

The HRD team provides you with the results of the selection of project proposals under Key Activity 2 – “Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices”, “Strategic Partnerships”, with application deadline 21 / 23.03.2018.

The information on each educational sector is available on our website through the “Key Activity 2” section, the “Results” subsection and the following links:

School Education;

“Strategic Partnerships to Support Innovation” KA201

“Strategic Partnerships for the Exchange of Good Practices” / KA201 /

“School Exchange Partnerships” KA229

Important! The results of the KA2 selection, the School Education Sector, the School Exchange Partnerships (KA229) will be confirmed after the central distribution of budgets by the EC, and the financial support to be given to each of the partners in the projects.

After receiving the EC results, the HRDA will also announce the approved project proposals under KA2, the School Education Sector, the School Exchange Partnerships (KA229), in which Bulgarian school organizations are partners.

“Vocational education and training” / KA202 /

“Higher Education” / KA203 /

“Adult Education” / KA204 /

 

Each candidate will receive a letter of formal notice with information on individual grades and feedback that summarizes the comments and recommendations of the external evaluators.

Please, if you have any questions, please contact us by e-mail: hrdc@hrdc.bg or phone: 02/915 50 10.

Thank you for your efforts!

ЮЛИ 16, 2018

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства”, подадени по Поканата за кандидатстване към 21/23 март 2018 г.

 

Уважаеми кандидати,

 

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, с краен срок за кандидатстване 21/23.03.2018г.

Информацията за всеки образователен сектор е достъпна на интернет страницата ни, посредством секция „Ключова дейност 2”, подсекция „Резултати“, както и на следните линкове:

 

„Училищно образование“:

„Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ /КА201/

„Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ /КА201/

„Партньорства за училищен обмен“ /КА229/

 

Важно! Резултатите от селекцията по КД2, сектор „Училищно образование“, „Партньорства за училищен обмен“ /КА229/, ще бъдат потвърдени след централното разпределение на бюджетите от страна на ЕК, като ще бъде обявена и финансовата подкрепа, която се отпуска за всеки от партньорите в проектите.

След получаване на резултатите от ЕК, ЦРЧР ще обяви и одобрените за финансиране проектни предложения по КД2, сектор „Училищно образование“, „Партньорства за училищен обмен“ /КА229/, в които български училищни организации са партньори.

 

„Професионално образование и обучение“ /КА202/

„Висше образование“ /КА203/

„Образование за възрастни“ /КА204/

 

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или телефон: 02/915 50 10.

Благодарим Ви за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР

 

The HRD team

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Skip to toolbar